Integraal Aanpakken

De afgelopen jaren is binnen het programma Integraal Aanpakken al veel onderzoek gedaan naar integrale oplossingen voor de reductie van zowel ammoniak als methaan in de veehouderij. En er zal de komende jaren nog onderzoek volgen. 

Het doel is om te komen tot inzichten en werkbare oplossingen waar veehouders in de praktijk mee aan de slag kunnen om hun bedrijf rendabel en toekomstgericht te kunnen aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof. Het is nodig dat de sector en vooral de veehouders met de integrale oplossingen aan de slag gaan, kennis en ervaringen delen en dat veehouders oplossingen van elkaar overnemen. Daarvoor is binnen Integraal Aanpakken het Netwerk Praktijkbedrijven de basis.


Veel agrarische ondernemers zijn gemotiveerd om bij te dragen aan de lange termijndoelen voor milieu en klimaat om daarmee hun bedrijven toekomstbestendig te maken. Zij hebben echter een helder toekomstperspectief nodig, waarbij het zeker is dat maatregelen ten behoeve van het reduceren van emissiesEmissies:
Uitstoot. De term emissies wordt gebruikt voor de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en andere schadelijke stoffen.
van zowel methaan als ammoniak meetellen voor de opgaven en niet leiden tot problemen. Dat is het speerpunt van de integrale aanpak: een maatregel die ingrijpt op het ene bedrijfsonderdeel, mag niet leiden tot problemen elders op het bedrijf. Zoals bijvoorbeeld een negatief effect op de mestkwaliteit of -samenstelling, diergezondheid of op de bodem- en waterkwaliteit.

“De maatregelen die zijn gebundeld in dit magazine, bieden goede handvatten om concreet al aan de slag te gaan met emissiereductie in de veehouderij.”

De oplossingen dienen integraal te zijn in de zin dat ze een positief effect hebben op de reductie van meerdere emissies, zodat (eenzijdige) misinvesteringen voorkomen worden. Bij een helder toekomstperspectief hoort ook duidelijkheid over het verdienmodel, de juridische context, de borging van de effectiviteit van de maatregelen en de mate waarin de maatregelen meetellen voor de gebiedsopgaven.


De maatregelen die zijn gebundeld in dit magazine, bieden goede handvatten om concreet al aan de slag te gaan met emissiereductie in de veehouderij. Komend najaar staan tal van communicatieactiviteiten inzake Integraal Aanpakken op de planning, met het doel om voor breed publiek helder te maken hoe de voorgestelde en nog te ontwikkelen maatregelen kunnen worden toegepast door veehouders en hoe ze kunnen meetellen en bijdragen aan de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) - en daarmee aan het toekomstperspectief van veehouders.


Harry Kager 

Projectleider communicatie Integraal Aanpakken

Voorwoord