Bijdrages

Integraal aanpakken

in de keten

Integraal aanpakken is een opgave die alleen kan slagen door samenwerking in de gehele dierlijke keten, van toeleverancier tot retail en consument. Verschillende partijen in de dierlijke keten delen op deze pagina hun visie op integraal aanpakken: welke stappen zetten ze zelf en hoe faciliteren ze veehouders bij een integrale aanpak?

Rabobank

“De Rabobank ziet toekomst voor de veehouderij in Nederland. Zowel bij de varkenshouderij als in de melkveehouderij worden en kunnen door innovatie grote stappen gezet worden richting een klimaatneutrale(re) bedrijfsvoering. De Rabobank is al jaren actief bezig met sturen op verduurzaming van de sector. Zo bevragen we onze Food & Agri klanten bij het doen van investeringen aan de hand van een duurzaamheidsmatrix op sectorspecifieke duurzaamheidsaspecten, zoals circulariteit in de rantsoenering, energiegebruik, maatschappelijke betrokkenheid en biodiversiteit. 


Ook belonen we onze klanten actief door producten als bijvoorbeeld rentekorting op investeringen aan te bieden aan koplopers op het gebied van duurzaamheid.


De samenwerking en het voeren van de dialoog is van groot belang voor Rabobank. Daarom bevinden we ons in heel veel netwerken, samenwerkingsverbanden en duurzame initiatieven. Keten denken is daarin van essentieel belang. We kunnen dit alleen maar samen met de hele keten doen!”

Lees meer

Carin van Huët

Directeur F&A Rabobank Nederland

Cumela

“Onze sector is altijd bezig met innovatie en ontwikkelen van nieuwe technieken om emissies zoveel mogelijk terug te dringen. Dat hebben we de afgelopen 30 jaar zeker op het gebied van mest gezien. Toch is de praktijk best weerbarstig. Er is best een gat tussen onderzoek en praktijk en ook wetgeving staat innovatie soms in de weg. Een goede benutting van bijvoorbeeld meststromen en reststromen en het voorkomen van emissie naar bodem, lucht en water is wel een kernactiviteit van cumelabedrijven. Op dat gebied is Cumela al jaren intensief betrokken en dat zullen we ook zeker blijven doen.”

Lees meer

Gerben Zijlstra

Beleidsmedewerker bodem

Nevedi

“Ketenbreed wordt nagedacht over hoe we kringlopen nog beter kunnen sluiten en hoe we efficiënter om kunnen gaan met onze resources. Ook liggen er nog volop kansen om verliezen uit de ‘voer-mest-voedsel-kringlopen’ te beperken. Een helder begrippenkader voor circulair diervoer maakt het sluiten van kringlopen nog beter mogelijk. ‘Het voerspoor’ biedt zeker perspectief om emissies te reduceren. De kunst is om dat in balans met andere uitgangspunten voor de veehouder te doen. Uiteindelijk is het de veehouder die de beslissingen neemt op zijn eigen bedrijf.”

Lees meer

Henk Flipsen  

Directeur Nevedi

Aeres Hogeschool

“Er zijn veel uitdagingen voor de melkveehouderij. Hoe produceer je verantwoord voedsel? Hoe dring je de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof terug? Hoe bescherm je de biodiversiteit? Hoe zorg je voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier? Het lectoraat Grasland en Beweiding op Aeres Hogeschool Dronten doet praktijkgericht onderzoek naar een goede kwaliteit en kwantiteit ruwvoer in samenhang met al deze thema’s. Minder emissies van ammoniak en broeikasgassen is een speerpunt. Ons onderzoek heeft grote impact door de directe doorwerking naar onze studenten, de melkveehouders en adviseurs van de toekomst.”


Agnes van den Pol-van Dasselaar

Lector Grasland en Beweiding Aeres Hogeschool Dronten

Fedecom

“De grootste opdracht voor het gehele melkveehouderij-netwerk (dus toeleveranciers, melkveehouders, verwerkers, handel én dienstverleners) is om vraagstukken als een uitdaging en kans te leren herontdekken. Het is niet de slimste of sterkste die overwint, maar degene die zich integraal weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Integraal wil zeggen op alle facetten van mens-dier/plant-bedrijf-omgeving; het gaat om randvoorwaarden, zoals klimaatmaatregelen in brede zin van het woord, bedrijfsvoering, sociaal welbevinden en verdienvermogen. 


We vergeten hierbij weleens respect te hebben voor elkaars opvattingen. Met wat meer wederzijdse erkenning en waardering kunnen ook technische oplossingen sneller tot optimale oplossingen leiden.”


Gerard Heering

Fedecom

Dierenbescherming

“Reductie van broeikasgassen is heel belangrijk, maar moet direct ingebed worden in een echt integrale aanpak van de uitdagingen waar de veehouderij voor staat. Wat sleutelen aan voer, dier, stal en mest gaat de neerwaartse spiraal waarin de veehouderij zit niet doorbreken. Het is tijd voor een radicale ommezwaai onder het motto ‘minder en beter’. 


Veehouderijsystemen moeten echt integraal herontworpen worden door de belangrijkste behoeften van dier, boer, milieu en burger als programma van eisen voor het ontwerp te nemen. 

Er wordt in mijn optiek nu niet of in ieder geval te weinig gelet op dierenwelzijn. Maar als we geen aandacht zouden hebben voor de positie van de boer en voor het milieu dan gaat het uiteindelijk ook met het dierenwelzijn niet goed komen. We moeten samen serieus op zoek naar win win-maatregelen die beter zijn voor milieu, boer én dier.”


Lees meer

Bert van den Berg 

Programmamanager Veehouderij

Extra's

Begrippenlijst