Nu aan de slag

Stalspoor

Filter op veesoort

In en rond de stal wordt ingezet op het ontwikkelen en toepassen van brongerichte maatregelen. Maatregelen die ammoniak- en methaanemissies reduceren in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen. 

Brongericht betekent dat emissievorming zoveel mogelijk wordt voorkomen door bij de bron maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het scheiden van mest en urine en beide snel af te voeren uit de stal. 


Van belang is dat het voorkomen van emissies in de stal op een diervriendelijke (en ook brandveilige) wijze gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het essentieel dat staloplossingen betaalbaar, praktisch en functioneel zijn en blijven. 


Subsidie aanvragen 

Ondernemers hebben vaak innovatieve ideeën voor maatregelen. Het ministerie van LNV heeft daarom een subsidieregeling in het leven geroepen voor nog niet-bewezen brongerichte integrale staloplossingen (de SBV-regeling). Met de innovatiemodule kan een veehouder samen met een onderzoeksorganisatie een nieuwe techniek of maatregel onderzoeken en ontwikkelen. Met de investeringsmodule kan je een bewezen innovatie installeren in uw stal. Deze investeringsmodule is momenteel nog niet beschikbaar, maar in de nabije toekomst wel.


SBV-regeling

Beperken mestvervuild oppervlak

In stallen met roostervloer zijn twee emitterende oppervlaktes: de (rooster)vloer en de onderliggende mestopslag. Hoe groter het met mestvervuild oppervlak, hoe meer ammoniak er wordt gevormd. Een verkleining van het emitterend mestoppervlak met 10% resulteert in een verlaging van de ammoniakemissie met ongeveer 8 - 8,5%. Ook door de stalvloer schoon te houden, kun je als veehouder de ammoniakemissie reduceren. Deze maatregel heeft helaas geen effect op de methaanemissie. 

Mestscheiding en snelle afvoer 

Voor de reductie van ammoniakemissie is het wenselijk om urine en feces zo veel mogelijk gescheiden te houden én snel af te voeren. De ureum in urine wordt omgezet naar ammoniak door het enzym urease, dat aanwezig is in feces. Op alle met mest bevuilde oppervlakken is dit enzym in grote overvloed aanwezig. Snelle afvoer van feces (binnen 30-60 min) zorgt ervoor dat de enzymen nauwelijks in contact komen met de urine en dus dat de omzetting naar ammoniak beperkt blijft. Directe mestscheiding kan ook beperkt worden tot snelle afvoer van urine, waarbij urine en feces weer samen komen in de mestopslag. De winst zit dan vooral in het voorkomen van ammoniakvorming op de stalvloer. 


Mestscheiding heeft geen effect op de methaanvorming. Methaan wordt gevormd door methaanvormende (methanogene) bacteriën onder anaerobe (zonder zuurstof) omstandigheden. Om emissie van methaan uit de mest te voorkomen, is frequent afvoeren van mest uit de stal en daarna zo emissiearm mogelijk opslaan of de toepassing van nageschakelde technieken nodig.

Lopend onderzoek: Stalonderzoek

Meer weten over de lopende onderzoeken van stalspoor. Lees verder op pagina 15.

Nu aan de slag

Mestspoor