Hoe werkt dat eigenlijk?

Vraaggesprek met Gert van Duinkerken, Business unit manager van Wageningen Livestock Research, over de waarom, hoe & wat van onderzoek doen.


Waarom is onderzoek belangrijk?

Een sterke kennisketen is belangrijk voor een toekomstbestendige veehouderij. Onderwijs, ‘life long learning’, onderzoek en innovatie zijn allemaal onderdeel van die keten. Binnen het programma Integraal Aanpakken werkt die hele keten samen aan het zoeken naar grens­verleggende nieuwe kennis.

Onderzoek

Op welke schaal moet je onderzoek doen? Is daar een standaard voor?

Onderzoek opzetten is maatwerk. Vaak beginnen innovaties op kleine schaal, bijvoorbeeld met een concept of prototype. En onderzoek begint vaak met een voorstudie, bijvoorbeeld door bestaande kennis op een rij te zetten en vast te stellen wat er nog ontbreekt aan kennis. Onderzoek op grote schaal zie je vaker als je verder in het onderzoeksproces bent. Bijvoorbeeld als een prototype of een concept op kleine schaal lijkt te werken, dan ga je onderzoek opschalen en op praktijkschaal valideren en evalueren. Er zijn ook voorbeelden van onderzoek waarbij je juist op grote schaal data wilt verzamelen, bijvoorbeeld bij epidemiologisch onderzoek, onderzoek van statistische gegevens over de verspreiding van ziekten.


Waarom duurt onderzoek zo lang? En moet je altijd over meerdere jaren of seizoenen meten?

Er zijn kortdurende studies van bijvoorbeeld enkele maanden en langlopende onderzoeken van wel vier jaar of langer. Als je geïnteresseerd bent in langetermijneffecten van een aanpak, als je seizoensgebonden onderzoek doet, of als een onderzoek bestaat uit veel kleine stapjes - waarbij de uitkomsten van elk stapje nodig zijn om de vervolgstap te bepalen-, dan kan onderzoek inderdaad meerdere jaren duren.

“Het programma Integraal Aanpakken is een prachtig voorbeeld van praktijkonderzoek. Onderzoekers, veehouders, en overheid zijn samen aan de slag.”

Wat betekent ‘één meting = geen meting’ eigenlijk?

Bij experimenteel onderzoek neemt bij meer herhalingen het betrouwbaarheidspercentage van het onderzoek toe. Dan kan je met meer zekerheid conclusies trekken. Onderzoek met één meting kan ook waardevol zijn. Denk bijvoorbeeld aan medisch onderzoek waarbij metingen aan 1 patiënt (n =1) met een zeldzame ziekte heel waardevolle informatie kan opleveren. Of denk aan systeemonderzoek waarbij je meer wilt leren over de samenhang van verschillende elementen binnen een systeem. Je kan dan ook al veel leren door één systeem goed in kaart te brengen en daarin veel te meten.

Wanneer kies je voor meten en wanneer voor modellen?

Meten en modellen hebben sowieso heel veel met elkaar te maken. Want om een model te ontwikkelen, heb je ook metingen nodig. Een veelvoorkomende reden om een model te gebruiken, is als je iets wilt zeggen over een toekomstige situatie. Je wilt bijvoorbeeld iets veranderen in een systeem, en het effect daarvan inschatten. Je gebruikt dan een model om dat effect in te schatten.


Wanneer zijn onderzoeksresultaten toepasbaar in de praktijk?

Om een onderzoeksresultaat in de praktijk te kunnen toepassen, is het niet alleen belangrijk dat iets ‘technisch gezien’ werkt en op praktijkschaal is gevalideerd (getoetst en geldig verklaard). Voor toepasbaarheid is het ook belangrijk dat het economisch uit kan, dat het veilig is, dat het past binnen wet- en regelgeving, en dat er draagvlak voor is, en bijvoorbeeld ook ethisch gezien toepasbaar is.


Wat voor onderzoek is Integraal Aanpakken?

Het programma Integraal Aanpakken is een prachtig voorbeeld van praktijkonderzoek. Onderzoekers, veehouders, en overheid zijn samen aan de slag. We bedenken praktische oplossingen om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. En we proberen die uit in de praktijk. We doen dat met een integrale aanpak. Van te voren proberen we al uit te zoeken wat een oplossing voor emissiereductie betekent voor het bedrijfsresultaat, dierenwelzijn, diergezondheid en biodiversiteit. En we onderzoeken in de praktijk of dat ook echt zo is, bij verschillende bedrijfstypen.


In dit magazine komt uitgebreid aan bod hoe Integraal Aanpakken werkt, en hoe het bijdraagt aan het verder toekomstig bestendig maken van de Nederlandse veehouderij.


Gert van Duinkerken

Business unit manager van Wageningen Livestock Research

Opiniestuk

Sjaak van der Tak