Het onderzoek

Stalonderzoek

Lopende onderzoeken

Bij de bron maatregelen nemen

In en rond de stal wordt ingezet op het ontwikkelen en toepassen van brongerichte maatregelen. Maatregelen die ammoniak- en methaanemissies reduceren in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen. Brongericht betekent dat emissievorming zoveel mogelijk wordt voorkomen door bij de bron maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het scheiden van mest en urine en beide snel af te voeren uit de stal.

Van belang is dat het voorkomen van emissies in de stal op een diervriendelijke (en ook brandveilige) wijze gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het essentieel dat staloplossingen betaalbaar, praktisch en functioneel zijn en blijven.

Subsidie aanvragen

Het ministerie van LNV heeft een aparte subsidieregeling voor nog niet-bewezen brongerichte integrale staloplossingen (de SBV-regeling). De subsidieregeling is in het leven geroepen om ondernemers met ideeën voor integrale stalsystemen de mogelijkheid te geven om onderzoekers te laten meedenken bij de ontwikkeling en de werkelijke emissies te meten. Op die manier kan er ook gemeten worden voor het vaststellen van een emissiefactor voor de zogenaamde RAV-lijst.

SBV-regeling

Ontwikkeling nieuwe vloeistofdichte vloer

Dairy Campus 

Op de Dairy Campus in Leeuwarden wordt momenteel een nieuw ontwerp vloeistofdichte vloer getest op functionaliteit en emissiereducerend effect. Urine kan bij dit ontwerp wegstromen via een afvoergoot met een afschot van 1,5% naar een afgesloten opvang. De feces wordt verzameld door een aangepaste mestrobot. Zowel de afvoergoot als de mestrobot hebben geïntegreerde systemen voor structurele reiniging van de oppervlaktes. De resultaten bieden perspectief: 85% van de urine loopt direct weg via de afvoergoot, en 62% van de feces wordt in een eerste werkgang verzameld door de robot. Het ontwerp is nog volop in ontwikkeling, maar de eerste resultaten zijn dus veelbelovend. 

Meer informatie

Spoelen met water

Dairy Campus

Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart om het effect van mestschuiven en spoelen van de vloer met water op de ammoniakemissie te onderzoeken. De verwachting was dat door gebruik van water (in combinatie met schuiven), de ammoniakemissie afneemt doordat de vloer beter schoner blijft en de mest verdund wordt. De gemiddelde reductie van ammoniakemissie van twee afdelingen waarin gespoeld werd was 39%. Daarbij maakt het nauwelijks verschil of er ook nog mest geschoven werd. Uit het verloop van de emissies tijdens deze behandelingen bleek dat het reductie-effect gedurende de ronden iets toenam. Het gebruik van water door het vooraf in de kelder toe te dienen is minder effectief.

Het gebruik van een forse hoeveelheid water heeft een duidelijk reducerend effect op de ammoniakemissie. Voorwaarde is wel dat het water geregeld toegediend wordt op de vloer en niet in één keer in de kelder wordt toegediend. Door elke keer een dun laagje water over de vloer en het mestoppervlak te spreiden wordt het effect groter. Nadeel van het gebruik van water is de toename van de mesthoeveelheid. Tijdens het groeiseizoen hoeft dat niet te leiden tot een tekort van opslagcapaciteit. Gebruik van water sluit dan juist goed aan bij het verdund uitrijden van drijfmest, dat ook een emissiereducerend effect kan hebben . Aan de andere kant moet tijdens het stalseizoen wel extra opslagcapaciteit beschikbaar komen.

Meer informatie

Stal van de Toekomst

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV)

In de Stal van de Toekomst in Valkenswaard wordt onderzoek gedaan naar tal van technieken die een reducerend effect kunnen hebben op methaan- en ammoniakemissies. Het onderzoek kijkt naar het effect van dagontmesting, mest verdunnen met water, verkleining van het emitterend oppervlak en of een ander type vloer daarbij verschil maakt. Naast praktische en economische afwegingen wordt ook rekening gehouden met effecten van de maatregelen op andere thema’s. Uit voorlopige resultaten blijkt dat vooral dagontmesting resulteert in een enorme emissiereductie voor methaan, tot wel 90%. De metingen aan het geoptimaliseerde stalsysteem worden de komende tijd doorgezet om eenduidige resultaten te kunnen presenteren. 

Meer informatie

Integrale emissiearme varkensstal

Agrifirm

Agrifirm heeft bij een bestaande varkensstal in Wanroij een onderzoek opgezet rond frequent spoelen van de mestkanalen met een ammoniakarme vloeistof. In eerste instantie hebben de onderzoekers het effect aangetoond van water als spoelvloeistof. Vervolgens zijn technieken geïnstalleerd die van mest een ammoniakarme vloeistof kan maken. Mest kan dan in plaats van water als spoelvloeistof worden gebruikt. 

De mest wordt eerst gescheiden, vervolgens wordt de dunne fractie in een stripper gebracht om de ammoniak te verwijderen. Hierdoor ontstaat ammoniakgas dat wordt afgevangen met een luchtwasser. Bijkomend voordeel: de stripper verdampt ook water, waardoor het volume (- 40%) en de transportkosten van de mest dalen. Een tweede voordeel is dat de stikstof die in de luchtwasser wordt opgevangen, als kunstmestvervanger dienst kan doen.  


Op stalniveau vermindert de methaanemissie door het spoelen met een ammoniakarme vloeistof met 79%. Ook de geur neemt substantieel af. De reductie van ammoniakemissie bleef met 13% wat achter, spoelen met water levert een hogere reductie op. De tegenvallende reductie met de gestripte mestvloeistof komt omdat na het strippen nog te veel ammonium in de spoelvloeistof zit. De tussentijdse metingen tonen echter aan dat preventieve maatregelen de uitstoot van ammoniak aanzienlijk verlagen. 

Meer informatie

Het onderzoek

Mestonderzoek

Filter op veesoort