Stal- en mestspoor:

mogelijkheden voor reductie via stallen en mestopslagen

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat heeft ook mogelijke oplossingen voor vermindering van methaanemissies door stal- en mesttechnieken in kaart gebracht. Efficiëntie, haalbaarheid en rentabiliteit van de emissie reducerende maatregelen staan daarbij voorop. De mogelijke oplossingen zijn in de praktijk getest in zogenoemde pilot- en demonstratieprojecten. Met als doel het in kaart brengen van het reductiepotentieel van de verschillende technieken. 


We hebben vijf verschillende technieken om methaan te verminderen op veehouderijbedrijven onderzocht, namelijk:

Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd over: